©   2014-2019 Offshore Radio Museum

 
Home Ground Basement Floor 1 Floor 2


Radio Mi Amigo - Programmes

Radio Mi Amigo’s First  Programme Schedule -

January 1974

5.00am       Non-Stop Music

6.00am       Bert Bennett

9.00am       Norbert

11.00am     Wil van der Steen

1.00pm       Joop Verhoof

3.00pm       Mike Moorkens

4.00pm       Bert Bennett

5.00pm       Non-stop Music

6.00pm       Mike Moorkens

7.00pm       Secco

8.00pm       Closedown

Typical Radio Mi Amigo’s Programme Schedule -

June 1974

6.00am      Haike de Bois  

7.00am      'Welkonin de Wereld der Wakkeren'  (Bert Bennett)

9.00am      'Met Peter gaat het better' (Peter van Dam)  

10.00am    'De Norbert Show' (Norbert)  

12 noon     'Met Frans van der Drift op drift'  (Frans van der Drift)

2.00pm      Joop Verhoof  

4.00pm      Mike Moorkens  

6.00pm      'Met Peter gaat het better  (Peter van Dam)  

7.00pm -    English Service  (Brian Anderson)

9.00pm      

A-Z Programme Index


SCHEDULES

Click image to enlargeWhere       next ?

Back to Britain Gallery

History

Key Dates

Ship and Location

Technical

Staff

Programmes

Key Dates Ship and Location Technical Staff

Back to Netherlands/Belgium Gallery

History

Back to Radio Mi Amigo

                                                                  1    2    3                                Next      

Treasure Chest

Treasure Chest